regulaminy

polityka prywatności

możesz zadzwonić

696 644 611

możesz napisać e-mail

kontakt@kohani.pl

kontakt

§ 1 Warunki Ogólne

Podmiotem organizującym warsztaty jest Centrum Wspierania Edukacji s.c. Dormowo 11, 64-426 Łowyń, NIP 5842738192.

Większość organizowanych warsztatów przeznaczonych jest dla pełnoletnich kobiet. Każdorazowo przy dokonywaniu zgłoszenia uczestniczki są informowane o możliwości lub braku możliwości udziału w danym warsztacie.

W związku z tym, że warsztaty mają charakter kameralnych, liczba miejsc jest znacznie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem ustalonych opłat w wyznaczonym terminie. Bez dokonania opłaty w wyznaczonym terminie zgłoszenie traktowane jest za nieważne.

Osoba, która chciałaby wziąć udział w warsztatach, powinna skontaktować się najpierw z organizatorem w celu ustalenia szczegółów: kontakt@kohani.pl

CWE s.c. odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów. Pobyt w Lipowej Chacie jest darmowy dla uczestników warsztatów. Uczestniczki warsztatów mogą także nocować w namiotach w zakresie wyznaczonej przestrzeni, czy też wykupić nocleg w okolicznych pensjonatach, agroturystykach, czy hotelach. Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada uczestniczka. W celu ustalenia szczegółów, pomocy w tym zakresie proszę o zawarcie informacji w mailu. CWE s.c. nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności wobec uczestniczki warsztatów.

Dojazd na miejsce warsztatów uczestniczka ponosi w swoim zakresie. Istnieje możliwość pomocy w zorganizowania dojazdu po uprzednim zapytaniu mailowym w tej sprawie.

§2 Zapisy i opłaty

Osoba, która chce wziąć udział w warsztatach powinna skontaktować się najpierw z organizatorem w celu ustalenia szczegółów danego warsztatu: kontakt@kohani.pl.

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, wyjątkiem jest uczestniczenie córek (12-17), pozostających pod opieką swoich mam. Tylko osoby, które opłaciły we wskazanym terminie udział w warsztatach, zostają wpisane na listę uczestników i mogą brać w nich udział.

Każdorazowo dokładny zakres warsztatów znajduje się w jego opisie.

Na zakupiony udział w warsztacie może przyjechać ta Pani, która się na niego zgłosiła. Jeśli chciałaby przekazać możliwość udziału w warsztatach przekazać innej Pani, może to zrobić za uprzednią zgodą organizatora.

Aby otrzymać fakturę za opłacone warsztaty powinien uwzględnić tę informację w mailu, podając dane do faktury.

§3 Przedmiot usługi

Uczestniczki zgłaszają się do udziału w warsztatach drogą mailową. Warsztaty prowadzone są w zależności od ich rodzaju przez psychologa lub innych specjalistów w zakresie danych dziedzin.

Uczestnictwo jest dobrowolne. Każda ze zgłaszających się Pań ma dostęp do niezbędnych informacji przed przyjazdem (data, cena, treść warsztatu, program). Przyjeżdżając i uczestnicząc w zajęciach warsztatowych jest świadoma zasad formy pracy warsztatowej. Wszelkie pytania i wątpliwości zgłasza osobie prowadzącej.

Dla uczestniczek warsztatów udostępniana jest Lipowa Chata, w której odbywają się zajęcia. Mogą korzystać z dormitorium, sal, przestrzeni wokół – nieodpłatnie, na własną odpowiedzialność. Każda z Pań przebywających w Lipowej Chacie zobowiązuje się do przestrzegania panujących w niej zasad, określonych regulaminem.

Każda z uczestniczek warsztatów może także na własny koszt nocować w wybranym przez siebie okolicznym pensjonacie, agroturystyce, czy hotelu.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce warsztatów wyjazdowych, ani ubezpieczenia.

§4 Udział w warsztatach wyjazdowych

W warsztacie mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

Uczestniczki warsztatów, przyjeżdżając biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie, są świadome panujących zasad higienicznych, sanitarnych i bezpieczeństwa oraz ryzyka epidemicznego.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 w ostatnich 2 tygodniach od dnia rozpoczęcia warsztatów.

Uczestniczka warsztatów zobowiązuje się do przestrzegania ładu społecznego, przepisów prawa, zachowania w sposób bezpieczny i kulturalny oraz zachowania zapisów regulaminu uczestnictwa w warsztatach. 

§5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wyjazdu, reklamacje

W przypadku odwołania warsztatu, opłata zwracana jest uczestniczce całość opłaconej kwoty na dane podane na maila organizatora.

Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym warsztatu.

W przypadku niezebrania się 4 osób na warsztaty (lub 3 par) warsztaty mogą zostać odwołane, a poniesione opłaty zwrócone zgłaszającym się Paniom.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Semkło i Agnieszka Wiśniewska, wspólniczki spółki cywilnej Centrum Wspierania Edukacji s.c., NIP 5842738192, Dormowo 11, 64-426 Łowyń.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@kohani.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o warsztatach KoHani.Dormowo.

 4. Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.

 5. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi i zakończenia procesu, do którego zostały zebrane.

 6. W każdym czasie właściciel danych może zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Organem przyjmującym skargi w zakresie danych osobowych jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§7 Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły warsztatu podane są w opisie konkretnego warsztatu na stronie internetowej, a także mailowo.

Oganizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji koniecznej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Sądem rozstrzygającym jest sąd najbliższy siedzibie organizatora.

 

 

 

Zapraszam Cię do mojego domu, do Lipowej Chaty. Aby wszyscy czuli się tu dobrze, proszę przestrzegajmy kilku zasad.

Przyjeżdżając tu, wyrażasz ich akceptację.

 

 1. Przyjeżdżając do Lipowej Chaty stajesz się jej domownikiem.
 2. Szanuj współmieszkańców.
 3. Dbaj o przedmioty. Jeśli coś zepsujesz, daj znać, spróbujemy naprawić. Jednak wciąż obowiązuje wszystkich odpowiedzialność materialna za poczynione szkody.
 4. Dbamy o bezpieczeństwo – nie zostawiamy ognia bez opieki, wszystkie urządzenia elektryczne wyciągamy z gniazdek (jak prostownica, czy żelazko), czajników używamy tam, gdzie stoją.
 5. Ustalamy termin przyjazdu i wyjazdu. Trzymaj się go. Jeśli coś się zmienia, koniecznie daj znać.
 6. Każdy ma prawo do odpoczynku, rozmawiamy ze sobą, ustalamy miejsca do gry, czytania książek i innych czynności.
 7. Wszystko jest dla ludzi, jednak wszystko w nadmiarze szkodzi, więc nie nadużywamy używek (jeśli palisz – skażę Ci miejsce, gdzie to robić bezpiecznie).
 8. Przyjmujemy, że na co dzień obowiązuje cisza nocna 22.oo-6.oo. Takie poszanowanie życia społecznego.
 9. Unikamy zakłócania spokoju (chill nade wszystko). Jeśli słuchamy głośniej muzyki to wszyscy.
 10. Jesteś gościem, więc zanim zaprosisz kogoś obcego, zapytaj.

 

Jeśli masz jakieś pytania, pytaj. To teraz relaks i regeneracja.

 

 

 

 

Regulamin KoHani